Adrian Schulz Architekturfotografie

PROJEKT: KH Salem, Heidelberg

ARCHITEKTEN: SSV Architekten, Heidelberg

KUNDE: SSV Architekten

AUFNAHME: 2010 / 2011